• název projektu:   Šablony OP JAK
 • reg.č.:    CZ.02.02.XX/00/22_003/0003657
 • výše dotace:  992 669,00 Kč
 • období:   9/2023 - 12/2025

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský a správní orgán příslušný dle § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), na základě žádosti o dotaci předložené níže uvedenou právnickou osobou v rámci výzvy č. 02_22_003 s názvem Šablony pro SŠ a VOŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání, podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel rozhodlo v řízení o žádosti přijaté dne 25. 11. 2022 o poskytnutí dotace ve výši 992 669,00 Kč.

Účelem dotace je:

 • zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
 • zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňovánívzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Oblasti čerpání dotace:

 • Školní psycholog SŠ
 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ
 • Kariérový poradce SŠ
 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
 • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání DM
 • Inovativní vzdělávání dětí, žáků a studetů DM

V roce 2023 se naše škola stala opět příjemcem finanční podporay díky akreditaci v programu ERASMUS+.  V letech 2022 - 2027 máme  příležitost vyslat žáky na zahraniční odborné stáže a pracovníky ve vzdělávání na zahraniční vzdělávací kurzy a job shadowing.  Výzva 2023, Výběrové kolo 1, KA1, Projekty mobility;  v odborném vzdělávání a přípravě pro akreditované organizace, KA121-VET

 • Číslo projektu:        2023-1-CZ01-KA121-VET-000128628
 • Výše grantu:           45.783,- Euro  (6/2023 - 8/2024)
 • Obsah projektu:       týdny zahraniční souvislé praxe v Budapešti (Maďarsko) pro 16 žáků a mobilita pracovníků ve vzdělávání.

V listopadu 2023 jsme vyslali 16 žáků a 2 doprovázející pedagogové na 2 týdny zahraniční odborné souvislé praxe v Budapešti (Maďarsko).  Žáci oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika absolvovali souvislou pedagogickou praxi v bilingvních anglicko-maďarských mateřských školách.  Na jednotlivá pracoviště byli žáci umístěni v menších skupinách pod dohledem místního tutora. Při vysílání žáků na zahraniční odbornou stáž se naše škola zavazuje, že  uznává souvislou praxi v  zahraniční na stejné úrovni, jako kdyby byla vykonávaná v ČR. Všichni účastníci zahraniční souvislé praxe získali mnoho nových pracovních zkušeností, používali cizí jazyk v  pracovních i běžných situacích a ve volném čase měli možnost poznat hodně z místní kultury a historie. Z grantových prostředků Evropské unie měli všichni účastníci zahraniční odborné praxe 100% hrazeny veškeré cestovní náklady, kapesné a pobytové náklady (ubytování, stravu, pojištění, kulturní program).  /Mgr. Jindřiška Beránková/

V roce 2023 jsme se stali příjemce dotace z Výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propastipořízení mobilních digitálních technologií a podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí určená pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2023.

Výše poskytnuté dotace:

143 000

- z toho oblast A – na podporu prevence digitálnípropasti

28 000

- z toho oblast B – na podporu vybavení školdigitálními učebními pomůckami

115 000

v tom prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků z Národního fondu (§ 44 odst. 2 písm. h) rozpočtových pravidel):

143 000

Podíl dotace na financování nákladů činí až:

100 % celkových nákladů uvedených v žádosti o dotaci, které se vynakládají v souladu s tímto Rozhodnutím

V roce 2022 se naše škola stala úspěšnou v žádosti o získání akreditace programu ERASMUS+.  V letech 2022 - 2027 budeme mít příležitost vyslat 20 žáků na zahraniční odborné stáže a pracovníky ve vzdělávání na zahraniční vzdělávací kurzy.  Výzva 2022, Výběrové kolo 1, KA1, Projekty mobility;  v odborném vzdělávání a přípravě pro akreditované organizace, KA121-VET

 • Číslo projektu:        2022-1-CZ01-KA121-VET-000058053
 • Výše grantu:           42.300,- Euro pro  šk.r. 2022/2023
 • Počet podpořených žáků:      20 žáků z 3. a 4. ročníku; 2 pedagogové 
 • Obsah projektu:       týdny zahraniční souvislé praxe v Budapešti (Maďarsko) a mobilita pracovníků ve vzdělávání.

V listopadu 2022 jsme vyslali 20 žáků a 2 doprovázející pedagogové na 2 týdny zahraniční odborné souvislé praxe v Budapešti (Maďarsko).  Žáci oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika absolvovali souvislou pedagogickou praxi v bilingvních anglicko-maďarských mateřských školách.  Na jednotlivá pracoviště byli žáci umístěni v menších skupinách pod dohledem místního tutora. Při vysílání žáků na zahraniční odbornou stáž se naše škola zavazuje, že podle principu ECVET uznává souvislou praxi v  zahraniční na stejné úrovni, jako kdyby byla vykonávaná v ČR. Všichni účastníci zahraniční souvislé praxe získali mnoho nových pracovních zkušeností, používali cizí jazyk v  pracovních i běžných situacích a ve volném čase měli možnost poznat hodně z místní kultury a historie. Z grantových prostředků Evropské unie měli všichni účastníci zahraniční odborné praxe 100% hrazeny veškeré cestovní náklady, kapesné a pobytové náklady (ubytování, stravu, pojištění, kulturní program).  /Mgr. Jindřiška Beránková/