loading...
Kritéria přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení
Kritéria přijímacího řízení
pro školní rok 2022 / 2023
 • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 
 • 2-leté zkrácené pomaturitní studium

ke stažení:  Kritéria přijímacího řízení pro šk. r. 2022 / 2023 - dálkové studium

 1. Všeobecná ustanovení - Ve školním roce 2021/2022 bude otevřena jedna třída prvního ročníku dálkové formy zkráceného studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01). Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 30.
  První kolo přijímacích zkoušek proběhne 22. dubna 2022.
  Druhé kolo přijímacích zkoušek bude vypsáno pouze v případě nízkého počtu uchazečů.
 2. Přihláška - Přihláška je ke stažení na www.cirkevka-bojkovice.cz v sekci Uchazeč / Dálkové studium / Přihláška. Přihláška je k dispozici v editovatelné formě. Přihlášku (vytištěnou, podepsanou a potvrzenou lékařem o zdravotní způsobilosti) je třeba spolu s úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení zaslat doporučeně nebo odevzdat osobně na adresu školy (CSŠ pedagogická a sociální Bojkovice, Husova 537, 687 71 Bojkovice) do 1. března 2022.
 3. Přijímací zkouška se skládá ze 4 částí:
 • Ověřování hudebních předpokladů uchazeče - viz ukázkový list
  • Notový diktát – zápis diktovaných not do notové osnovy. Požaduje se znalost not velké, malé, jednočárkované a dvoučárkované oktávy – v basovém klíči velké C – c1, v houslovém klíč malé g – c3 včetně posuvek.
  • Sluchová analýza - zpěv předehraného tónu, včetně krajních poloh s přenesením do své hlasové polohy; sluchová analýza durového a molového akordu.
  • Rytmus – opakování vytleskaného rytmu.
  • Zpěv píseň (za každý stupeň jednu píseň, kterou si uchazeč sám vybere) – píseň je předehraná v různých tóninách, uchazeč ji za podpory klavírního doprovodu v uvedené tónině zazpívá.  1. stupeň - Běžela ovečka; Kočka leze dírou; Když jsem husy; Ach, synku, Já do lesa nepojedu;   3. stupeň - Maličká su; Beskyde, beskyde; Okolo Třeboně; Kdyby byl Bavorov, Travička zelená;   5. stupeň - Kalamajka; Cib, cib, cibulenka; Prší, prší; Pec nám spadla; Skákal pes; Holka modrooká.
  • Zpěv předem připravené písně bez doprovodu.
  • Hra na hudební nástroj – dobrovolné. Pro přijetí ke studiu není nutná dovednost hry na hudební nástroj. Hraje-li uchazeč na hudební nástroj, přinese si jej ke školní přijímací zkoušce. Klavír je k dispozici ve škole.
 • Ověřování výtvarných předpokladů uchazeče - ukázka zadání   Splnění kresebného úkolu podle zadání. Výtvarné pomůcky budou zapůjčeny školou.
 • Ověřování řečových předpokladů uchazeče:
  • Zkouška dovednosti hlasitého čtení a výslovnosti - přečíst nepřipravený text (próza nebo poezie) zadaný zkoušejícím.
  • Zkouška porozumění - uchazeč dokáže po přečtení text, volně reprodukovat a odpovídat na otázky vycházející z textu.
  • Celkový jazykový projev (kultura jazykového projevu).

4. Hodnocení:

 • Maximální možný počet bodů získaných v přijímacím řízení 100 bodů
 • Ověřování hudebních předpokladů uchazeče – praktická zkouška 30 b.
 • Ověřování výtvarných předpokladů uchazeče – praktická zkouška 30 b.
 • Ověřování řečových předpokladů uchazeče – praktická zkouška 30 b.
 • Hra na hudební nástroj (není podmínkou k přijetí uchazeče) 10 b.

5. Uchazeč o studium musí prokázat dobrou zdravotní způsobilost (posudek lékaře):

 • Nesmí mít omezení vylučující zdravotní způsobilost pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb. (prognosticky závažné poruchy mechanismu imunity, závažné duševní nemoci a poruchy chování).
 • Rozhodující je vyjádření lékaře doložené na přihlášce ke studiu.
 • Na přihlášce ke studiu musí být uvedena formulace: Způsobilý/á ke studiu oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika. 

6. Při rovnosti bodů rozhoduje (ve stanoveném pořadí):

 1. počet bodů u školní přijímací zkoušky z hudebních předpokladů;
 2. počet bodů u školní přijímací zkoušky z řečových předpokladů;
 3. počet bodů u školní přijímací zkoušky z výtvarných předpokladů;
 4. počet bodů u školní přijímací zkoušky z motivačního pohovoru.

7. Do studia nebude přijat uchazeč:

 • který neprokáže požadovanou zdravotní způsobilost pro daný obor vzdělávání;
 • který nedosáhne hranice úspěšnosti ve školní přijímací zkoušce: hudební předpoklady – praktická zkouška 5 bodů;  výtvarné předpoklady – praktická zkouška 5 bodů; - řečové předpoklady – praktická zkouška 5 bodů

Termín konání školní přijímací zkoušky:   pátek 22. dubna 2022

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 žáků

Informace ke studiu:    Mgr. Jindřiška Beránková, 731 625 935;  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálková forma studia pro šk. r. 2022 / 2023

 • Přijatým uchazečům bude zaslán „Závazný přihlašovací list“ ke studiu oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika od 1. 9. 2022 pro školní rok 2022/2023. Tento přihlašovací list je nutné škole odeslat vyplněný zpět nejpozději do 10. května 2022.  V případě nezaslání dokumentu v uvedeném termínu bude místo přijatého uchazeče postoupeno dalšímu uchazeči v pořadí, který splnil kritéria přijímacího řízení.
 • Přijatým uchazečům blahopřeji k přijetí. Po odevzdání „Závazného přihlašovacího listu“ vám zašleme k podpisu Smlouvu o vzdělávání, která bude mimo jiné obsahovat ujednání o školném ve výši 17.000,- Kč na školní rok.
 • Nepřijatým uchazečům odešle škola rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze uchazeči doručit, se ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Následující den po dni doručení začíná plynout lhůta na odvolání (3 pracovní dny).