Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Reg. číslo projektu:                      CZ.02.3.68/0.0./0.0./19_078/0018903
Operační program:                   Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Financování:                               OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 85%, Státní rozpočet - 10%, Zlínský kraj - 5%
Příjemce dotace:                                Zlínský kraj
Všeobecný cíl: Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňování rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.
Partner projektu:                                 Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice
Rozpočet partnera:                          265.656,- Kč
Období realizace partnera:                                                     12/2021 - 6/2023
Realizované aktivity partnera:                                                               
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky SŠ / VOŠ
  • Stáže pedagogů Sš / VOŠ u zaměstnavatelů
  • Personální podpora - Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
  • Personální podpora - Školní kariérový poradce