Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům i těm, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení.

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/narodni-plan-obnovy-porizeni-mobilnich-digitalnich 

Účelem je pořízení základních mobilní digitálních technologií (notebook, chromebook, tablet, chytrý telefon..., včetně příslušenství a mobilních digitálních technologií pro žáky se SVP) k zapůjčení pro znevýhodněné/potřebné žáky, kteří nemají k dispozici vlastní mobilní digitální zařízení.

Výše dotace:   43.000,- Kč 
Zakoupeno 5 notebooků, které jsou k dispozici žákům se sociálním znevýhodněním.  

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Reg. číslo projektu:                      CZ.02.3.68/0.0./0.0./19_078/0018903
Operační program:                   Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Financování:                               OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 85%, Státní rozpočet - 10%, Zlínský kraj - 5%
Příjemce dotace:                                Zlínský kraj
Všeobecný cíl: Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňování rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.
Partner projektu:                                 Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice
Rozpočet partnera:                          265.656,- Kč
Období realizace partnera:                                                     12/2021 - 6/2023
Realizované aktivity partnera:                                                               
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky SŠ / VOŠ
 • Stáže pedagogů Sš / VOŠ u zaměstnavatelů
 • Personální podpora - Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
 • Personální podpora - Školní kariérový poradce

Digitální vzdělávání pedagogů SŠ pro efektivní výuku.

Název projektu:   Digitální vzdělávání pedagogů SŠ pro efektivní výuku.

Aktivita č. 4 – Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol

Příjemce projektu:  Centrum Informační Společnosti, s.r.o.

Škola je partnerem projektu s finančním příspěvkem.

Cílem této aktivity č. 4, na kterou se zaměřujeme, je zajištění metodické i technické podpory pro využití a integraci digitálních technologií do výuky a do chodu školy prostřednictvím nově vytvořených vzdělávacích programů (VP) pro vedení a pedagogické pracovníky škol. Vzdělávací programy budou rozvíjet digitální kompetence pedagogů dle definic Evropského rámce pro digitální kompetence pedagogů. Z naší praxe jsme si vědomi toho, že digitální kompetence pedagogů jsou jedním z klíčových aspektů, které mohou podpořit (či naopak brzdit) inovaci výuky, zavádění technologií (jako například simulačních her), a tím přispět ke zkvalitnění výuky. Pedagogové absolvují v průběhu projektu (2 roky) workshop (8 hodin) zaměřený na 5 oblastí dle DigCompEdu + e-learning.

ERASMUS +

Klíčová akce 1 (KA1) - Vzdělávací mobilita jednotlivců podporuje mobility v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

 • Číslo projektu:         2019-1-CZ01-KA102-060062
 • Výše grantu:           39.408,- Euro 
 • Počet podpořených žáků:      20 žáků z 3. a 4. ročníku 
 • Obsah projektu:       týdny zahraniční souvislé praxe ve Vídni (Rakousko).

V roce 2019 se naše škola stala úspěšným žadatelem o grant v rámci programu ERAMUS+ Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. Díky grantovým prostředkům, které zprostředkovává Dům zahraniční spolupráce, mohlo 20 žáků a 2 doprovázející pedagogové prožít 2 týdny zahraniční odborné souvislé praxe ve Vídni (Rakousko). V listopadu 2019 absolvovalo 17 žákyň oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika souvislou pedagogickou praxi v bilingvních anglicko-rakouských mateřských školách a 3 žákyně oboru Sociální činnost získávalo pracovní zkušenosti v domovech pro seniory. Na jednotlivé pracoviště byli žáci umístěni v menších skupinách pod dohledem místního tutora. Při vysílání žáků na zahraniční odbornou stáž se naše škola zavazuje, že podle principu ECVET uznává souvislou praxi v  zahraniční na stejné úrovni, jako kdyby byla vykonávaná v ČR. Všichni účastníci zahraniční souvislé praxe získali mnoho nových pracovních zkušeností, používali cizí jazyk v  pracovních i běžných situacích a ve volném čase měli možnost poznat hodně z místní kultury a historie. Navštívili mimo jiné: Hofburg, Mumok, Museum of Modern Art, Technisches Museum Wien, Kunsthistorisches Museum  Haus des Meeres Zoo, Museum Hundertwasser, Prater, Adventní trhy atd. Z grantových prostředků měli všichni účastníci zahraniční odborné praxe 100% hrazeny veškeré cestovní náklady, kapesné a pobytové náklady (ubytování, stravu, pojištění, kulturní program).

Podpora vzdělávání žáků a učitelů.

 • Název projektu:    Podpora vzdělávání žáků a učitelů
 • Výše grantu:         739.000,- Kč   
 • září 2019 - srpen 2021
 • Obsah projektu:          
  • Stáže pedagogů na reálných pracovištích a potencionálních zaměstnavatelů žáků školy   
  • Stáže pedagogů a vzájemné návštěvy na jiné střední škole
  • DVPP pedagogů
  • Koordinátor spolupráce se zaměstnavateli
  • Projektový den ve škole
  • Projektový den mimo školu
  • Školní asistent domova mládeže