V roce 2023 jsme se stali příjemce dotace z Výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propastipořízení mobilních digitálních technologií a podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí určená pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2023.

Výše poskytnuté dotace:

143 000

- z toho oblast A – na podporu prevence digitálnípropasti

28 000

- z toho oblast B – na podporu vybavení školdigitálními učebními pomůckami

115 000

v tom prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků z Národního fondu (§ 44 odst. 2 písm. h) rozpočtových pravidel):

143 000

Podíl dotace na financování nákladů činí až:

100 % celkových nákladů uvedených v žádosti o dotaci, které se vynakládají v souladu s tímto Rozhodnutím