loading...
  Kritéria přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení
Formuláře ke stažení
Kritéria přijímacího řízení
OBSAH  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA                                                              
 • písemný test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura (dále jen ČJL) 
 • písemný test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace (dále jen MAT)
 
ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
 • hudební předpoklady:  hlasové předpoklady; sluchové předpoklady; rytmické předpoklady; znalost not v houslovém klíči. Pro přijetí ke studiu není nutná dovednost hry na hudební nástroj.
 • výtvarné předpoklady
 • řečové předpoklady
 
PROSPĚCH ze ZŠ
 • 2. pololetí 8. třídy ZŠ a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
 
BONUSOVÉ ČÁSTI
 • aktivity (aktvní zapojení v zájmových kroužcích, diplomy aj.)
 • hra na hudební nástroj (klavír, kytara, housle aj.) - není nutná k přijetí ke studiu
 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

                                 

Zájemce o studium zveme na Dny otevřených dveří, které jsou zpravidla spojené s přijímacími zkouškami nanečisto z hudebních, výtvarných a řečových předpokladů ke studiu.

 

 Vaše otázky rádi zodpovíme:

 • PaedDr. Ladislava Kolouchová  
 • +420 602 777 016 
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                                                                                                                                                                                        
 
Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 1.kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2020 / 2021

V souladu s ustanovením § 16, § 18 zákona 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oborů vzdělání  75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní forma vzdělávání. 

Informace pro přijaté uchazeče:

 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tedy do 23. 6. 2020 - osobně ve škole nebo doporučenou poštou).
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60 g odst. 6 zákona 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Informace pro uchazeče, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů:

 • Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.
 • Vzor žádosti o nové rozhodnutí - formulář bude také zaslán poštou spolu s rozhodnutím o nepřijetí.
 • Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.
 • Pokud ředitelka vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.
 • Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala.
 • Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanovují lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.
      
Formuláře ke stažení