loading...
  Organizace studia
Profil absolventa
Učební plán
Školní vzdělávací program
Školné
Přihláška
Organizace studia - dálková forma
 • Kritéria přijímacího řízení - dálkové studium pro šk. r. 2022/2023
 • Harmonogram konzultací ve sk. r. 2022 / 2023
 • Zkrácené dálkové studium oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika je určeno uchazečům, kteří již mají maturitní zkoušku v jiném oboru vzdělávní a chtějí si rozšířit svou profesní kvalifikaci.
 • Výuka probíhá ve dvou letech studia s rozvržením hodin podle rozvrhu a podle organizace roku, které připravuje vedení školy v průběhu prázdnin.
 • Tato dálková forma se uskutečňuje jako samostudium spojené s pravidelnými konzultacemi v rozsahu celkem 420 konzultačních hodin za 2 roky.  Celodenní konzultace probíhá každou sobotu v období školního roku.
 • Podpora výuky probíhá na platformě Moodle. Jedná se zejména o předávání studiujních materiálů a průběžné elektronické odevzdávání zadaných úkolů, plnění kontrolních testů apod.
 • Studium je zakončeno maturitní zkouškou z profilové části:
  1. Pedagogika a psychologie
  2. Didaktiky HV, VV, DV a Tv
  3. Praktická maturitní zkouška
 • Součástí studia je i povinná učební a odborná praxe v mateřských školách.
 • V průběhu studia je možné žákům uznat jednotlivé zkoušky z předmětů, které byly v předchozím vzdělávání složeny a hodnoceny známkou výborně nebo velmi dobře. Od složení zkoušky musí uplynout nejvíce 10 let. 
 • Dálkové studium je placeno. 

Přihlášku zašlete doporučené poštou nebo osobně na adresu školy (Husova 537, 68771 Bojkovice) do 1. března 2023. 

Přijímací zkouška bude realizována v dubnu 2023.

Informace ke studiu:   

 • Markéta Ridošková;   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Jindřiška Beránková, 731 625 935;  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Profil absolventa

profil_absolventa

Absolvent se uplatní jako učitel / učitelka mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle § 16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.

Absolvent se vyznačuje širokou škálou pedagogických kompetencí, které spočívají v odborných znalostech pedagogiky, psychologie a didaktik, pedagogických schopností a praktických pedagogických dovedností a dovedností komunikačních. Vedle toho dále specifickými dovednostmi pěveckými, znalostí hry na hudební nástroj, dovednostmi výtvarného vyjadřování, pohybovou obratností a kultivovaností.

Učební plán
Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program:  Předškolní a mimoškolní pedagogika - zkrácené, dvouleté studium (pomaturitní)

Školné

Zkrácené dálkové studium je placeno. 
Výše školného je 17.000,- Kč na jeden školní rok za žáka.

Školné je splatné na bankovní účet školy 345340721 / 0100 (Komerční banka) ve 2 splátkách.

 1. splátka do 15.9. =  8.500,- Kč
 2. splátka do 25.1. =  8.500,- Kč
Přihláška

Přihlášku je třeba spolu s úředně ověřenou kopíí maturitního vysvědčení doručit na adresu školy do 1. března 2022.

Kompletní přihláška se skládá z těchto částí: