• název projektu:   Šablony OP JAK
 • reg.č.:    CZ.02.02.XX/00/22_003/0003657
 • výše dotace:  992 669,00 Kč
 • období:   9/2023 - 12/2025

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský a správní orgán příslušný dle § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), na základě žádosti o dotaci předložené níže uvedenou právnickou osobou v rámci výzvy č. 02_22_003 s názvem Šablony pro SŠ a VOŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání, podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel rozhodlo v řízení o žádosti přijaté dne 25. 11. 2022 o poskytnutí dotace ve výši 992 669,00 Kč.

Účelem dotace je:

 • zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
 • zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňovánívzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Oblasti čerpání dotace:

 • Školní psycholog SŠ
 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ
 • Kariérový poradce SŠ
 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
 • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání DM
 • Inovativní vzdělávání dětí, žáků a studetů DM,

ablony OP JAK publicita