Ekologie ve školní zahradě.

Realizace projektu proběhne v následujících rovinách:

  1. Uzpůsobení školní zahrady pro výuku, a to jak z důvodu bezpečnosti, tak z důvodu vytvoření vhodného prostředí a podmínek. Na základě doporučení certifikovaného arboristy, Bc. Martina Kytky budou některé přestárlé ovocné stromy vykáceny a u listnatých i jehličnatých stromů dojde k prořezávce uschlých větví.
  2. Vytvoření elementárního povědomí o přírodním prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách. Přírodní zahrada nabízí rozvoj aktivit EVVO, které jsou potřebné pro rozvoj kreativity, fantazie, provádění vzdělávacích činností a prožitkového učení za pomocí všech smyslů v přírodním prostředí, které jsou zařazeny ve školních vzdělávacích programech.
  3. Výroba ptačích budek a krmítek a zakoupení hmyzích hotelů a jejich rozmístění ve školní zahradě. Projekt si klade za cíl zvýšit rozmanitost hmyzu na zahradě a uměle zvýšit jeho diverzitu např. domečky pro včelky samotářky, které vymírají. Žáci budou aktivně vyrábět, vybírat a osazovat budky, krmítka a hmyzí hotely. Následně budou pozorovat nové obyvatele školní zahrady.
  4. Vytvoření tzv. „motýlí louky“ o rozměrech 4 x 4 m, ohraničení a osázení vhodnými rostlinami a následné pozorování rozmanitosti motýlích druhů v návaznosti na prostředí Bílých Karpat.
  5. V rámci výuky žáci zpracují tzv. „rodné listy“ dřevin, ptáků a hmyzu, které se vyskytují ve školní zahradě. Materiály budou dále použity pro realizace EVVO projektových dní ve školní zahradě. Projektové dny EVVO budou zacíleny na děti předškolního a mladšího školního věku. V rámci průběžné pedagogické praxe našich žáků pozveme děti z Mateřských škol z Bojkovic a okolí a zároveň mladší děti ze Základní školy a dětského domova Bojkovice do naší školní zahrady. Žáci s využitím zpracovaných materiálů (rodných listů) a didaktických pomůcek (budky, krmítka, hmyzí hotely, motýlí loučka) připraví a zrealizují projektové vyučování EVVO pro předškoláky a děti mladšího školního věku. Cílem bude pozorovat a seznámit děti s opomíjenými druhy rostlin a živočišných druhů. Odměnou pro děti za aktivní plnění úkolů v rámci projektového dne bude pexeso s tématikou biodiverzity.
  • Součástí projektu jsou drobné úpravy školní zahrady, které budou provádět žáci v rámci výuky i volnočasového kroužku ekologie. Jedná se např. o sázení keřů a květin, zalévání zasazených keřů, květin, okopávání a vytrhávání plevele, péče o vrbové stavby – zalévání, zasunování a proplétání výhonů, vyhrabávání listí, sbírání šišek před sečením trávy.
  • Realizace projektu významně přispěje k praktickému seznámení žáků s tématikou biodiverzity a naučí je, jak získané vědomosti dále využít ve své budoucí pedagogické praxi.
  • Zároveň projekt podpoří biotop příznivý pro zachování rozmanitosti obecně ubývajícího hmyzu. Představí nejčastější zástupce ptactva a pomůže žákům objevit význam neintenzivního drobného hospodaření a nakládání s půdou, včetně rizik, která jí hrozí.