loading...
Maturitní zkouška
Termíny
Společná část maturitní zkoušky
Profilová část maturitní zkoušky
Maturitní zkouška
  • Maturitní zkouška se řídí platnou legislativou tj. Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.   https://maturita.cermat.cz/menu/pravni-predpisy
  • Veškeré informace ohledně maturitní zkoušky včetně výše jmenovaných předpisů najdete na https://maturita.cermat.cz/. 
  • Maturitní zkoušku může konat pouze žák, který úspěšně  ukončil poslední ročník oboru vzdělání s maturitní zkouškou. 
  • Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní) a profilové (školní).

DENNÍ studium - Stanovení povinných maturitních zkoušek profilové části

DÁLKOVÉ studium - Stanovení povinných maturitních zkoušek profilové části

Termíny

Maturitní harmonogram

  Žáci DENNÍ formy studia  Žáci DÁLKOVÉ formy studia 
15.10.2022     Losování témat praktické maturitní zkoušky.
17.10.2022   Losování témat praktické maturitní zkoušky  
22.10.2022   Žák nahlásí koordinátorovi praktické maturitní zkoušky – MgA. Kláře Suché, kterou didaktiku si zvolil jako hlavní pro praktickou maturitní zkoušku.
31.10. 2022 Žák nahlásí koordinátorovi praktické maturitní zkoušky – MgA. Kláře Suché, kterou didaktiku si zvolil jako hlavní pro praktickou maturitní zkoušku.  
do 1. 12. 2022  Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období. 
do 12.12.2022 1. konzultace s vyučujícím hlavní zvolené didaktiky praktické maturitní zkoušky
16.1. - 20.1.2023                                                    Odborná praxe v mateřské škole. Praktické ověřování teoretické přípravy na praktickou maturitní zkoušku.
 do 31.1.2023 2. konzultace s vyučujícím hlavní zvolené didaktiky praktické maturitní zkoušky.
3. konzultace dle potřeby žáka. 
20.2. - 24.2.2023                             Odborná praxe v mateřské škole. Praktické ověřování teoretické přípravy na praktickou maturitní zkoušku.  
do 16.3. 2023 Žák odevzdá vypracovanou přípravu na praktickou maturitní zkoušku koordinátorovi – MgA. Kláře Suché  
18.3.2023   Žák odevzdá vypracovanou přípravu na praktickou maturitní zkoušku Mgr. Silvii Krahulcové
31.3. 2023 Žák odevzdá podle kritérií sestavený výběr 20 literárních děl ze školního seznamu literárních děl a odevzdá Mgr. Kristýně Kavkové vlastní seznam.  
3.4.2023 Profilová písemná MZk – Písemná práce ČJ  
4.4.2023 Profilová písemná MZk – Písemná práce Aj  
2.5. – 5.5. 2023 Společná část maturitní zkoušky - DT ČJ/ AJ / M  
9.5. – 12.5.2023 Praktické maturitní zkoušky - denní studium  
16.5. – 19.5.2023 Profilové ústní maturitní zkoušky – denní studium  
22.5. – 23.5.2023   Praktické maturitní zkoušky – dálkové studium
24.5. – 26.5.2023   Profilové ústní maturitní zkoušky – dálkové studium
Společná část maturitní zkoušky

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé, povinně volitelné zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. Všechny zkoušky společné části se konají pouze formou didaktického testu.  Písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka jsou součástí profilové části maturitní zkoušky.

Kromě 2 povinných zkoušek se žák může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám společné části. Nelze se však přihlásit k nepovinné zkoušce ze stejného zkušebního předmětu, z jakého žák koná povinnou zkoušku.

Zkoušky společné části se v jarním zkušebním období tradičně konají v prvním květnovém týdnu (2.–5. května 2023), v podzimním zkušebním období pak v prvním zářijovém týdnu (1.–10. září 2023). Podrobný rozvrh zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. ledna 2023, resp. do 15. srpna 2023. 

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část se skládá z povinných zkoušek z českého jazyka a literatury; cizího jazyka, pokud si žák zvolil cizí jazyk ve společné části; dvou povinných ústních zkoušek; praktické maturitních zkoušek

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka - Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.  Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení příslušné zkoušky, hodnocení ústní zkoušky pak tvoří zbývajících 60 %. Podrobná kritéria hodnocení navrhuje ředitel školy a schvaluje zkušební maturitní komise.

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem - Žáci si mohou výsledek 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem), tuto možnost však musí povolit ředitel školy. Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy. Pro jarní zkušební období ve školním roce 2022/2023 je možné podat písemnou žádost o nahrazení zkoušky ředitelce školy nejpozději do 31. března 2023. Pro nahrazení zkoušky v rámci podzimního zkušebního období je stanoven termín 30. června 2023.

Tématické okruhy ústních profilových zkoušek pro DENNÍ i DÁLKOVÉ studium: