loading...
Maturitní zkouška
Termíny
Společná část maturitní zkoušky
Profilová část maturitní zkoušky
Maturitní zkouška
  • Maturitní zkouška se řídí platnou legislativou tj. Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.   https://maturita.cermat.cz/menu/pravni-predpisy
  • Veškeré informace ohledně maturitní zkoušky včetně výše jmenovaných předpisů najdete na https://maturita.cermat.cz/. 
  • Maturitní zkoušku může konat pouze žák, který úspěšně  ukončil poslední ročník oboru vzdělání s maturitní zkouškou. 
  • Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní) a profilové (školní).

DENNÍ studium - Stanovení povinných maturitních zkoušek profilové části

DÁLKOVÉ studium - Stanovení povinných maturitních zkoušek profilové části

Termíny

Maturitní harmonogram 2023 - 2024

Maturitní harmonogram 2023 2024

Společná část maturitní zkoušky

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé, povinně volitelné zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. Všechny zkoušky společné části se konají pouze formou didaktického testu.  Písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka jsou součástí profilové části maturitní zkoušky.

Kromě 2 povinných zkoušek se žák může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám společné části. Nelze se však přihlásit k nepovinné zkoušce ze stejného zkušebního předmětu, z jakého žák koná povinnou zkoušku.

Zkoušky společné části se v jarním zkušebním období tradičně konají v prvním květnovém týdnu a v podzimním zkušebním období pak v prvním zářijovém týdnu ). Podrobný rozvrh zkoušek je zveřejněn na https://maturita.cermat.cz/

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část se skládá z povinných zkoušek z českého jazyka a literatury; cizího jazyka, pokud si žák zvolil cizí jazyk ve společné části; dvou povinných ústních zkoušek; praktické maturitních zkoušek

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka - Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.  Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení příslušné zkoušky, hodnocení ústní zkoušky pak tvoří zbývajících 60 %. Podrobná kritéria hodnocení navrhuje ředitel školy a schvaluje zkušební maturitní komise.

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem - Žáci si mohou výsledek 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem), tuto možnost však musí povolit ředitel školy. Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy. Pro jarní zkušební období ve školním roce 2023/2024 je možné podat písemnou žádost o nahrazení zkoušky ředitelce školy nejpozději do 31. března 2024. Pro nahrazení zkoušky v rámci podzimního zkušebního období je stanoven termín 30. června 2024.

Tématické okruhy ústních profilových zkoušek pro DENNÍ i DÁLKOVÉ studium: