Dálkové studium

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé, povinně volitelné zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. Všechny zkoušky společné části se konají pouze formou didaktického testu (písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka jsou součástí profilové části).

U zkoušky z cizího jazyka si žáci mohou vybrat anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk nebo španělský jazyk. Žák si však může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání.

Kromě 2 povinných zkoušek se žák může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám společné části. Nelze se však přihlásit k nepovinné zkoušce ze stejného zkušebního předmětu, z jakého žák koná povinnou zkoušku. Od školního roku 2020/2021 je v nabídce nepovinných zkoušek společné části také zkouška matematika rozšiřující, která navazuje na dříve konanou zkoušku Matematika+.

Zkoušky společné části se v jarním zkušebním období tradičně konají v prvním květnovém týdnu (2.–5. května 2022), v podzimním zkušebním období pak v prvním zářijovém týdnu (1.–10. září 2022). Podrobný rozvrh zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. ledna 2022, resp. do 15. srpna 2022. 

Výsledky zkoušek konaných v jarním zkušebním období budou předány školám 15. května 2022, výsledky z podzimního termínu pak 10. září 2022. Školy obdrží výsledky formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka, k dispozici budou mít také tzv. ohodnocené záznamové archy.

 

Profilová část se skládá z povinných zkoušek z českého jazyka a literatury; cizího jazyka, pokud si žák zvolil cizí jazyk ve společné části; dvou povinných ústních zkoušek; praktické maturitních zkoušek

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka - Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.  Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení příslušné zkoušky, hodnocení ústní zkoušky pak tvoří zbývajících 60 %. Podrobná kritéria hodnocení navrhuje ředitel školy a schvaluje zkušební maturitní komise.

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem - Žáci si mohou výsledek 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem), tuto možnost však musí povolit ředitel školy. Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy. Pro jarní zkušební období ve školním roce 2021/2022 je možné podat písemnou žádost o nahrazení zkoušky řediteli školy nejpozději do 31. března 2022. Pro nahrazení zkoušky v rámci podzimního zkušebního období je stanoven termín 30. června 2022.

Tématické okruhy ústních profilových zkoušek

Seznam písní   Základní stylizace doprovodu  Stylizace doprovodu 
Lidové písně I.   Lidové písně II.   Lidové písně III.

  

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar 

 říjen  2021 Losování témat praktické maturitní zkoušky oborů PMP a SČ. 
 4.11. 2021                                                                                    Žák oboru PMP nahlásí vyučujícímu, kterou didaktiku a pro jakou cílovou skupinu (MŠ nebo ŠD) si zvolil jako hlavní pro praktickou maturitní zkoušku:   VVM = Mg.A. Klára Suchá; HVM = Mgr. Kateřina Duchoňová; LDV = Mgr. Roman Švehlík; TVM = Veronika Pilková.  Žák oboru SČ nahlásí Mgr. Haně Hoffnerové pro jakou cílovou skupinu (děti do dvou let, senioři, hendikepovaní apod.) připraví vylosovanou aktivizační činnost.
1. 12. 2021   Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období nejpozději do 1.12. 2021.
do 3.12.2021 1. konzultace s příslušným vyučujícím
do 28.1.2022 2. konzultace s příslušným vyučujícím
do 4.3 2022 3. konzultace s příslušným vyučujícím
14.2. – 18.2.2022 Odborná praxe v zařízení dle zvolené cílové skupiny praktické maturitní zkoušky. Praktické ověřování teoretické přípravy na praktickou maturitní zkoušku.
do 14.3. 2022 Žák odevzdá vypracovanou přípravu na praktickou maturitní zkoušku PaedDr. Ladislavě Kolouchové.
31.3. 2022 Žák si připraví podle kritérií pro výběr 20 literárních děl ze školního seznamu literárních děl a odevzdá ředitelce školy vlastní seznam.
1.4.2022    Profilová písemná MZk – PP – ČJ
4.4.2022   Profilová písemná MZk – PP – Aj
2.5. – 5.5. 2022 Společné písemné MZk – DT  ČJ / AJ / M
25. 4. – 29. 4. 2022 Praktické maturitní zkoušky.
16.5. – 20.5.2022      Profilové ústní maturitní zkoušky
25.5. 2022 Slavnostní předání maturitního vysvědčení