Školní přijímací zkouška

  • Bude se konat formou praktické zkoušky, při které se budou prokazovat řečové, hudební a výtvarné předpoklady ke studiu a budoucímu povolání. Kritéria uvádí mimo jiné povinnost přinést si vlastní pohádkový text na zkoušku z řečových předpokladů.
  • čtvrtek 4. června 2020 od 8 hodin (uchazeči, kteří uvedli naši školu na 1. místě)

  • pátek 5. června 2020 od 8 hodin (uchazeči, kteří uvedli naši školu na 2. místě) 

  • náhradní termín školní přijímací zkoušky:  19. června 2020 (pouze pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů nemohli zúčastnit řádných termínů)

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky:   pondělí 8. června 2020

Informace o zveřejňování výsledku přijímacích zkoušek.  Výsledky didaktických testů z prvního a druhého termínu jednotné přijímací zkoušky budou ředitelům škol k dispozici nejpozději do 8 kalendářních dnů od konání JPZ z ČJ a M, tj. 15. 6. 2020.  Následně zveřejníme na základě dosažených výsledků pořadí uchazečů.  Uchazeči, kteří byli omluveni z jednotné přijímací zkoušky a budou konat jednotné testy v náhradním termínu, nebudou mít k 15.6. uzavřeny výsledky za jednotnou přijímací zkoušku a o jejich přijetí může ředitel školy rozhodnout po zpřístupnění výsledků náhradního termínu konání jednotné přijímací zkoušky. 

Informace pro uchazeče, kteří splní podmínky přijímacího řízení a budou přijati ke studiu.  V souladu s § 60 školského zákona potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v Církevní střední škole pedagogické a sociální Bojkovice odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí (19.6 2020) – při zaslání poštou je rozhodující datum odeslání (ne doručení). Od 16.6. 2020 telefonicky oslovíme rodiče/zákonné zástupce s dotazem, zda máte zájem o studium na naší škole, abychom mohli obratem na eventuálně uvolněná místa přijmout uchazeče, kteří splní kritéria přijímacího řízení, ale umístí se na 27. a dalším místě (tzv. „pod čarou“).

Informace pro uchazeče, kteří splní podmínky přijímacího řízení, ale nebudou přijati ke studiu z kapacitních důvodů.  Podle zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (dále jen „speciální zákon“) nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. I nadále však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který nebyl přijat pouze z kapacitních důvodů.  Touto možností je žádost o vydání nového rozhodnutíFormulář žádosti bude k dispozici na webových stránkách školy. Žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo poštou doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty. Žádost lze podat i před písemným doručením rozhodnutí o nepřijetí. Aby ředitelka školy mohla žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky: existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

  • Ředitelka školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Tedy vydat nové rozhodnutí může až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti o nové rozhodnutí všem uchazečům a teprve po shromáždění všech došlých žádostí může rozhodnout (je nutné počkat i na žádosti, které byly podány poslední den lhůty na poště). Při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí.
  • Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení nového rozhodnutí a ten jej uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.

Informace pro uchazeče, kteří nesplní podmínky přijímacího řízení.  Uchazeči, kteří dle Kritérií přijímacího řízení nesplní podmínky pro přijetí, nemohou být přijati na uvolněná místa.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na tiskové konferenci zveřejnil informaci, ve kterých termínech se letos uskuteční maturitní a závěrečné zkoušky, ale stejně tak jednotná přijímací zkouška na střední školy.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturit-zaverecnych-a

V souvislosti s vyhláškou č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a metodikou k vyhlášce č. 211/2020 Sb., které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 27. 4. 2020 jsou stanovena Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání.

Pravidla pro hodnocení zahrnují zkoušky z maturitních a profilových předmětů. 

1. ročník - Termíny zkoušek + Pravidla pro hodnocení.

2. ročník - Termíny zkoušek + Pravidla pro hodnocení.

3. ročník - Termíny zkoušek + Pravidla pro hodnocení.

 

Podle Harmonogramu uvolňování opatření ve školství je možné, aby žáci 4. ročníku nastoupili od 11.5.do školy a připravili se na maturitní zkoušky.

Bližší informace jsou uvedeny na  http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

Maturanti se budou učit dle rozvrhu, který je již nyní připraven: https://cirkevka-bojkovice.cz/index.php/cs/nasi-zaci-a-rodice/rozvrh.html

MŠMT připravilo metodiku k přítomnosti žáků ve škole: