5.10.2020 - 16.10.2020 je nařízeno distanční vzdělávání: 

DESATERO distančního vzdělávání pro žáky

 1. Jsi zodpovědný/á za své vzdělávání.
 2. Každý pracovní den (od pondělí do pátku) sleduj Bakaláře. Najdeš tam zápis tématu v třídní knize; zadané domácí úkoly; studijní materiály v přiložených souborech; zprávy Komens od vyučujících.
 3. Na dobu vyučování dle rozvrhu si neplánuj žádné jiné aktivity.
 4. Buď připraven/a/ na on-line výuku prostřednictvím Teams. Pozvánku dostaneš v Bakalářích. Raději se připoj přes PC než přes mobil, abys mohl/a/ vidět sdílenou obrazovku.
 5. Zvolí-li vyučující jiný nástroj výuky (Moodle; Google Classroom aj.) respektuj to a postupuj podle jeho pokynů.
 6. Dodržuj termíny a způsob odevzdání úkolů dle pokynů vyučujících.
 7. Průběžně studuj a opakuj si zadanou i dříve probranou látku. Po návratu do školy bude následovat ústní / písemné zkoušení.
 8. Rozvrh bude v době distanční výuky upravený. Některé předměty se v rozvrhu nemusí objevit.
 9. Máš-li s něčím problém nebo potřebuješ přihlašovací údaje, kontaktuj co nejdříve třídní učitelku, zástupkyni ředitelky nebo ředitelku.
 10. Buď pozitivní, i když jsi Covid negativní.

 

Prevence a řešení situací v souvislosti s rizikem onemocnění COVID – 19.

1. Prevence

 • Od 10.9.2020 je kvůli zhoršující se epidemiologické situaci v Česku povinné nošení roušek uvnitř všech budov. Plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách se netýká přímo výuky ve třídách.
 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně / hygienickém zařízení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
 • Je zajištěno bezpečné vysoušení rukou – vysoušeči rukou.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
 • Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klaviatury pian, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).

 2. Jak se chovat v případě podezření na onemocnění COVID-19.

 • Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení žáka / žákyně, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních žáků a zaměstnanců školy.
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků / zaměstnanců příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.).
 • Postup v případě výskytu výše uvedených příznaků infekčního onemocnění COVID-19:
  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy - žák není vpuštěn do budovy školy;
  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámí zaměstnanec školy zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí / převzetí/odchodu ze školy;
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
  • V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace je učebna SČ v přízemí školy.
  • V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
 • Pokud se u žáka, zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
 • Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního
  onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

3. Onemocnění žáka / zaměstnance školy COVID – 19

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná Krajská hygienická stanice (KHS). Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitelka školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického
  odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.
 • Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).
 • V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd.  
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele.

4. Karanténa

 • V případě laboratorně potvrzeného výskytu onemocnění covid-19 u jedinců ve školách a školských zařízeních se nařízení karantény týká pouze osob, které byly v rizikovém, epidemiologicky významném kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje místně příslušná krajská hygienická stanice na základě provedeného epidemiologického šetření.
 • Karanténou se rozumí lékařské vyšetřování zdravé fyzické osoby, která byla ve styku s infekčním onemocněním a její oddělení od ostatních fyzických osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění touto osobou v období, kdy by se mohlo šířit. Po dobu trvání karantény se infekční onemocnění u osoby v karanténě projeví/potvrdí, nebo neprojeví/nepotvrdí.
 • V případě, že dojde k potvrzenému výskytu onemocnění covid-19 nebo nařízení karantény ve škole a školském zařízení u více jak 30 procent pedagogických pracovníků a žáků, kterému předchází narůstající trend nemocnosti, je riziko přítomnosti možných zdrojů nákazy a dalších přenosů nákazy tak veliké, že je doporučeno nařídit uzavření či omezení provozu školy nebo školského zařízení.

5. Distanční způsob vzdělávání

 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením Ministerstva zdravotnictví) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků.
 • Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
 • Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.

5.1 Podpora denního a distančního vzdělávání

 • Žáci jsou povinni nejen v době distančního vzdělávání denně sledovat školní systém Bakaláři, a to zejména:
  • rozvrh vyučování + suplování
  • domácí úkoly
  • zprávy Komens
  • klasifikaci
 • Na základě pokynů vyučujících jsou žáci povinni zaregistrovat se na webových stránkách školy a tím získat přístup do prostředí E-learningu, kde jsou žákům zprostředkovány zejména studijní materiály.
 • Významnou podporou nejen distančního vzdělávání je rovněž systém Moodle dostupný na adrese: https://moodle.cirkevka-bojkovice.cz/
 • Jednotliví vyučující mohou případně využívat i jiné aplikace (např. Google Classroom, Zoom, Skype aj.)