Výsledky 1.kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2020 / 2021

V souladu s ustanovením § 16, § 18 zákona 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oborů vzdělání  75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní forma vzdělávání. 

Informace pro přijaté uchazeče:

 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tedy do 23. 6. 2020 - osobně ve škole nebo doporučenou poštou).
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60 g odst. 6 zákona 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Informace pro uchazeče, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů:

 • Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.
 • Vzor žádosti o nové rozhodnutí - formulář bude také zaslán poštou spolu s rozhodnutím o nepřijetí.
 • Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.
 • Pokud ředitelka vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.
 • Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala.
 • Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanovují lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.
      
OBSAH  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA                                                              
 • písemný test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura (dále jen ČJL) 
 • písemný test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace (dále jen MAT)
 
ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
 • hudební předpoklady:  hlasové předpoklady; sluchové předpoklady; rytmické předpoklady; znalost not v houslovém klíči. Pro přijetí ke studiu není nutná dovednost hry na hudební nástroj.
 • výtvarné předpoklady
 • řečové předpoklady
 
PROSPĚCH ze ZŠ
 • 2. pololetí 8. třídy ZŠ a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
 
BONUSOVÉ ČÁSTI
 • aktivity (aktvní zapojení v zájmových kroužcích, diplomy aj.)
 • hra na hudební nástroj (klavír, kytara, housle aj.) - není nutná k přijetí ke studiu
 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

                                 

Zájemce o studium zveme na Dny otevřených dveří, které jsou zpravidla spojené s přijímacími zkouškami nanečisto z hudebních, výtvarných a řečových předpokladů ke studiu.

 

 Vaše otázky rádi zodpovíme:

 • PaedDr. Ladislava Kolouchová  
 • +420 602 777 016 
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.