• Kritéria přijímacího řízení - dálkové studium pro šk. r. 2023/2024
 • Přihláška k dálkovému studiu.
 • Harmonogram konzultací ve šk.r. 2023/2024
 • Zkrácené dálkové studium oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika je určeno uchazečům, kteří již mají maturitní zkoušku v jiném oboru vzdělávní a chtějí si rozšířit svou profesní kvalifikaci.
 • Výuka probíhá ve dvou letech studia s rozvržením hodin podle rozvrhu a podle organizace roku, které připravuje vedení školy v průběhu prázdnin.
 • Tato dálková forma se uskutečňuje jako samostudium spojené s pravidelnými konzultacemi v rozsahu celkem 420 konzultačních hodin za 2 roky.  Celodenní konzultace probíhá každou sobotu v období školního roku.
 • Zkrácené dálkové studium je zpoplatněno.  Výše školného je pro žáky nastupující od 1.9.2023  20.000,- Kč za jeden školní rok. Platbu je možné rozdělit do pololetních splátek.
 • Podpora výuky probíhá na platformě Moodle. Jedná se zejména o předávání studiujních materiálů a průběžné elektronické odevzdávání zadaných úkolů, plnění kontrolních testů apod.
 • Studium je zakončeno maturitní zkouškou z profilové části:
  1. Pedagogika a psychologie
  2. Didaktiky HV, VV, DV a Tv
  3. Praktická maturitní zkouška
 • Součástí studia je i povinná učební a odborná praxe v mateřských školách.
 • V průběhu studia je možné žákům uznat jednotlivé zkoušky z předmětů, které byly v předchozím vzdělávání složeny a hodnoceny známkou výborně nebo velmi dobře. Od složení zkoušky musí uplynout nejvíce 10 let. 

Přihlášku zašlete doporučené poštou nebo osobně na adresu školy (Husova 537, 68771 Bojkovice) do 1. března 2023. 

Přijímací zkouška bude realizována v dubnu 2023.

Informace ke studiu:   

 • Markéta Ridošková;   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Jindřiška Beránková, 731 625 935;  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlášku je třeba spolu s úředně ověřenou kopíí maturitního vysvědčení doručit na adresu školy do 1. března 2022.

Kompletní přihláška se skládá z těchto částí:

profil_absolventa

Absolvent se uplatní jako učitel / učitelka mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle § 16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.

Absolvent se vyznačuje širokou škálou pedagogických kompetencí, které spočívají v odborných znalostech pedagogiky, psychologie a didaktik, pedagogických schopností a praktických pedagogických dovedností a dovedností komunikačních. Vedle toho dále specifickými dovednostmi pěveckými, znalostí hry na hudební nástroj, dovednostmi výtvarného vyjadřování, pohybovou obratností a kultivovaností.

Zkrácené dálkové studium je placeno. 
Výše školného je pro žáky nastupující od 1.9.2023  20.000,- Kč za jeden školní rok.

Školné je splatné na bankovní účet školy 345340721 / 0100 (Komerční banka) ve 2 splátkách.

 1. splátka do 15.9. =  10.000,- Kč
 2. splátka do 25.1. =  10.000,- Kč