Školská rada  má 3 členy:

  • Jednoho člena jmenuje zřizovatel na návrh ředitelky školy.
  • Jednoho člena volí mezi sebou jako zástupce pedagogický sbor.
  • Jeden člen je volen z řad zákonných zástupců nezletilých žáků nebo ze zletilých žáků. 

Funkční období členů školské rady jsou 3 roky.

Práva a povinnosti školské rady:   Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,  projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,  projednává inspekční zprávy České školní inspekce,  podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,  podává návrh na odvolání ředitele,  podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Volby do školské rady 2022:

  • Voleb se zúčstní zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák osobně.
  • Kandidát na člena školské rady musí být zletilý.
  • Do 14. října 2022 mohou zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci osobně podávat návrhy na kandidáta do školské rady.
  • Kandidátní lístek člena školské rady - vyplňte kandidátní lístek a podepište jak navrhovatel tak kandidát.  Za kandidáte může zákonný zástupce nezletilého žáka  zletilý žák sám navrhnout sám sebe.
  • 15. října 2022 bude na webových stránkách školy a v prostředí Bakalářů (zprávy Komens) zveřejněna kandidátní listina.
  • 19. října od půlnoci do 21 hodin  proběhne samotná volba, a sice  elektronicky v prostředí Bakaláři - modul Ankety - formou tajného hlasování.

Dokumenty: