Výsledky hodnocení přijímacího řízení.

PŘIJATÍ uchazeči

  • Rozhodnutí o přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu pod přiděleným evidenčním číslem na webu školy www.cirkevka-bojkovice.cz a ve škole na veřejně přístupném místě.
  • V souladu s § 60g školského zákona potvrdí přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v Církevní střední škole pedagogické a sociální Bojkovice odevzdáním zápisového lístku ředitelce Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. od data zveřejnění seznamu na webu školy).
  • Zápisový lístek podepsaný žákem i zákonným zástupcem je možné poslat poštou nebo odevzdat osobně v kanceláři školy (denně 8.00 - 11.00 a 11:30 -15.00) nebo v jiném čase po předchozí telefonické domluvě na tel 731 625 935 (ředitelka školy). Neodevzdáním zápisového lístku v řádném termínu se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka výše uvedené školy. Nezletilého uchazeče zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý procesní způsobilost.

NEPŘIJATÍ uchazeči z kapacitních důvodů (splnili kritéria přijímacího řízení)

  • Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou do vlastních rukou zákonnému zástupci.
  • V případě nepřijetí z kapacitních důvodů a zájmu o studium na naší škole doporučujeme podat do 3 dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí žádost o autoremeduru. Na uvolněná místa přijatých uchazečů, kteří neodevzdali zápisový lístek v řádném termínu, a tímto se vzdali práva být přijati za žáka školy, budou autoremedurou postupně přijímáni v pořadí stanoveném výsledkovou listinou uchazeči, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů a kteří podali v zákonné lhůtě odvolání. Uchazeči mohou tento proces sledovat na webových stránkách školy, kde se budou postupně zveřejňovat čísla uchazečů přijatých autoremedurou. Od okamžiku zveřejnění má nově přijatý uchazeč možnost odevzdat zápisový lístek ředitelce školy do 10 pracovních dnů. Pokud již zápisový lístek uplatnil na jiné škole a následně bude přijat autoremedurou na naši školu, může si vyzvednout zápisový lístek zpět a uplatnit ho u nás. Po naplnění počtu přijímaných uchazečů procesem autoremedury zveřejní škola tuto informaci na webu.
  • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí. Zbylá odvolání budou následně předána k vyřízení Krajskému úřadu Zlínského kraje.

NEPŘIJATÍ uchazeči, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení

  • Rozhodnutí o nepřijetí s poučením o odvolání bude zasláno poštou do vlastních rukou zákonnému zástupci. Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí. Odvolání budou předána k vyřízení Krajskému úřadu Zlínského kraje.