Výsledky přijímacího řízení oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálková forma studia pro šk. r. 2021/2022

  • Přijatým uchazečům bude zaslán „Závazný přihlašovací list“ ke studiu oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika od 1. 9. 2021 pro školní rok 2021/2022. Tento přihlašovací list je nutné škole odeslat vyplněný zpět nejpozději do 4. června 2021. V případě nezaslání dokumentu v uvedeném termínu bude místo přijatého uchazeče postoupeno dalšímu uchazeči v pořadí, který splnil kritéria přijímacího řízení.
  • Přijatým uchazečům blahopřeji k přijetí. Po odevzdání „Závazného přihlašovacího listu“ vám zašleme k podpisu Smlouvu o vzdělávání, která bude mimo jiné obsahovat ujednání o školném ve výši 17.000,- Kč na školní rok.
  • Nepřijatým uchazečům odešle škola rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze uchazeči doručit, se ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Následující den po dni doručení začíná plynout lhůta na odvolání (3 pracovní dny).