Výsledky hodnocení přijímacího řízení.

PŘIJATÍ uchazeči

  • Rozhodnutí o přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu pod přiděleným evidenčním číslem na webu školy www.cirkevka-bojkovice.cz a ve škole na veřejně přístupném místě.
  • V souladu s § 60g školského zákona potvrdí přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v Církevní střední škole pedagogické a sociální Bojkovice odevzdáním zápisového lístku ředitelce Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. od data zveřejnění seznamu na webu školy).
  • Zápisový lístek podepsaný žákem i zákonným zástupcem je možné poslat poštou nebo odevzdat osobně v kanceláři školy (denně 8.00 - 11.00 a 11:30 -15.00) nebo v jiném čase po předchozí telefonické domluvě na tel 731 625 935 (ředitelka školy). Neodevzdáním zápisového lístku v řádném termínu se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka výše uvedené školy. Nezletilého uchazeče zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý procesní způsobilost.

NEPŘIJATÍ uchazeči z kapacitních důvodů (splnili kritéria přijímacího řízení)

  • Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou do vlastních rukou zákonnému zástupci.
  • V případě nepřijetí z kapacitních důvodů a zájmu o studium na naší škole doporučujeme podat do 3 dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí žádost o autoremeduru. Na uvolněná místa přijatých uchazečů, kteří neodevzdali zápisový lístek v řádném termínu, a tímto se vzdali práva být přijati za žáka školy, budou autoremedurou postupně přijímáni v pořadí stanoveném výsledkovou listinou uchazeči, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů a kteří podali v zákonné lhůtě odvolání. Uchazeči mohou tento proces sledovat na webových stránkách školy, kde se budou postupně zveřejňovat čísla uchazečů přijatých autoremedurou. Od okamžiku zveřejnění má nově přijatý uchazeč možnost odevzdat zápisový lístek ředitelce školy do 10 pracovních dnů. Pokud již zápisový lístek uplatnil na jiné škole a následně bude přijat autoremedurou na naši školu, může si vyzvednout zápisový lístek zpět a uplatnit ho u nás. Po naplnění počtu přijímaných uchazečů procesem autoremedury zveřejní škola tuto informaci na webu.
  • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí. Zbylá odvolání budou následně předána k vyřízení Krajskému úřadu Zlínského kraje.

NEPŘIJATÍ uchazeči, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení

  • Rozhodnutí o nepřijetí s poučením o odvolání bude zasláno poštou do vlastních rukou zákonnému zástupci. Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí. Odvolání budou předána k vyřízení Krajskému úřadu Zlínského kraje.

Školní přijímací zkoušky v náhradním termínu pro řádně omluvené uchazeče se budou konat ve čtvrtek 28.dubna 2002 od 12:30 hodin.

Výsledková listina přijímacího řízení pro dálkové studium pro šk. r. 2022/2023.

  • Přijatým uchazečům bude zaslán „Závazný přihlašovací list“ ke studiu oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika od 1. 9. 2022 pro školní rok 202/2023. Tento přihlašovací list je nutné škole odeslat vyplněný zpět nejpozději do 10. května 2022. V případě nezaslání dokumentu v uvedeném termínu bude místo přijatého uchazeče postoupeno dalšímu uchazeči v pořadí, který splnil kritéria přijímacího řízení.
  • Přijatým uchazečům blahopřeji k přijetí. Po odevzdání „Závazného přihlašovacího listu“ vám zašleme k podpisu Smlouvu o vzdělávání, která bude mimo jiné obsahovat ujednání o školném ve výši 17.000,- Kč na školní rok.
  • Nepřijatým uchazečům odešle škola rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze uchazeči doručit, se ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Následující den po dni doručení začíná plynout lhůta na odvolání (3 pracovní dny).

Rozpisy uchazečů sestavené pro denní i dálkové studium podle evidenčních čísel na čtvrtek 21.4. a pátek 22.4.2022.

21. dubna 2022 - denní studium (většinou uchazeči, kteří uvedli naši školu na 1.místě)

22. dubna 2022 - denní studium (většinou uchazeči, kteří uvedli naši školu na 2.místě) + dálkové studium